UN17

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov,

uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

(Bæredygtig Udvikling; 2019)

Bæredygtighed blev for alvor sat på den internationale dagsorden som anerkendt begreb og tænkemåde i 1987 med Brundtlandkommissionens udgivelse af rapporten “Vor Fælles Fremtid” – også kaldet “Brundtlandrapporten”.

Siden da har FN udviklet de 17 Verdensmål, som i 2015 blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York. Frem mod 2030 forpligter målene alle FNs 193 medlemslande til at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

I Container Living prioriterer vi hele tiden at forholde os til og at arbejde med bæredygtig udvikling i forhold til et bredt udsnit af de 17 Verdensmål. Mål, som har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og vægter vores ressourcer derefter.

Med afsæt i de 17 Verdensmål har vi etableret vores eget syn på bæredygtighed og arbejder med de elementer, der giver mening for den udvikling, Container Living er bannerfører for. Vi er bevidste om, at vi ikke kan redde alle, men tror på, at når vi hver især tager ansvar og gør, hvad vi kan, gør vi sammen en kæmpe forskel. Netop derfor bestræber vi os på at ramme ind i en række Verdensmål samtidig med, at vi forklarer omverdenen, hvorfor vi gør, som vi gør.

Verdensmål 1 Afskaffelse af fattigdom.

Vi bilder os ikke ind at vi kan afskaffe fattigdom. Men vi kan med lavere husleje medvirke til at studerende kan bo billigere i egen lejlighed i de største byer, hvor huslejen kan være så høj at man kan blive nødt til at vælge et andet sted at bo.

Verdensmål 2 (Stop sult) Opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring.

Her er vores udgangspunktet meget lokalt. Via vores workshops lærer beboerne om næringsrig mad og optimal udnyttelse af råvarerne for at mindske madspild. For de studerende er der særligt fokus på deres økonomiske råderum.

Fællesspisningen er vigtig da det er et nemt fællesskab at træde ind i og blive en del af og når man spiser med andre, spiser man mere varieret.

Vi kan hjælpe til med en bæredygtig produktion i form af egen nyttehave med urter og grønt der kan levere råvarer til fællesspisningen. Her hentes kun det der skal bruges og urterne kan gendyrkes.

Verdensmål 3 At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Relationer og fællesskaber er vigtige for trivsel og et godt liv.

Vi vil understrege at vi vægter trivslen i vores bebyggelser højt, hvorfor vi har udviklet en samskabelsesproces, hvor målet er at fremme trivsel i byer ved at opfordre til ophold og liv. Allerede inden vores bebyggelser bliver opført, er vores samskabelsesproces i gang med det for øje at inddrage de kommende lejere og/eller beboere i projektet. Og når de er taget i brug, faciliteter vi fortsat en række tiltag, der skal fremme trivsel og sundhed. Eksempler her på er etablering og pasning af køkkenhaver, fælles madlavning og spisning og andre interessefællesskaber – Sociale tiltag, der er med til at forme kulturen i bebyggelsen og det omkringliggende område.

At dele ud af sin viden, at kunne modtage gode råd og sammen udvikle fællesskabet er social bæredygtighed og har et element af deleøkonomi.

Verdensmål 4 Mulighed for livslang læring.

Vi ser læring som en rejse man er på igennem livet og ikke kun når man er under uddannelse.

Igennem fællesskab, frivillighed og deleøkonomi lærer vi beboerne om vigtigheden af bæredygtig udvikling, og hvordan de nemt og simpelt kan integrere bæredygtige tiltag i deres livsstil.

Beboerne opfordres til at dele deres kompetencer. Når de deler kompetencer, skaber de relationer og det kan give et fagligt netværk de kan have gavn af senere i livet. Vi gør det muligt for beboerne at tilegne sig viden, ansvar og sociale egenskaber – vi uddanner dem i livet, giver dem kompetencer og færdigheder, som de kan tage med sig videre.

Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene.

Sammensætning i vores bebyggelser kan være mangfoldige og vi arbejder for ligestilling mellem alle uanset køn, religion og social baggrund.

Alle beboere har en stemme i fællesskabet på lige fod med alle andre.

Vi har et aktivt og tydeligt beboerdemokrati med beboergrupper og forskellige interessefællesskaber der er åbne og inkluderende.

Verdensmål 6 Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Det 6. Verdensmål bestræber sig på at sikre en forbedret vandkvalitet ”[…] ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer […]” (FN’s Verdensmål; 2019). Dette er områder, hvor vi i byggerier har et stort ansvar – både ved produktion og drift. Implementering af nye teknologier i bebyggelserne og ikke mindst i den måde, lejere og/eller beboere bruger bygningen på, kan flytte meget.

Vi anvender nye teknologier der gør det muligt for beboerne løbende at følge med i deres forbrug og dermed sikrer at der ikke kommer et uhensigtsmæssigt forbrug.

Der er fælles vaskeri der kan være med til at reducere antallet af små vaske med enkelte stykker tøj.

Verdensmål 7 At sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Når vi planlægger og opfører byggerier, indgår energiforbrug og energibesparelser som væsentlige parametre. Vi ønsker at opfylde det 7. Verdensmål, hvorfor vi vælger energieffektive løsninger til byggerierne, hvor det er muligt. Som hovedregel er vores bebyggelser altid udstyret med solceller og varmepumper.

Også her anvender vi nye teknologier der gør det muligt for beboerne løbende at følge med i deres forbrug og dermed sikrer at der ikke kommer et uhensigtsmæssigt forbrug.

Verdensmål 8 At fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

I Container Living™ er det et must, at vi ved, hvor vores materialer og elementer kommer fra og under hvilke forhold, de er fremstillet, så vi på den måde kan være med til at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle. Konkret betyder dette, at vi løbende tjekker op på vores produktion, dels for at kvalitetssikre, dels for at kontrollere de forhold, der arbejdes under. Vi er derfor meget bevidste om, at vi benytter de rette materialer og leverandører, så vi løbende kan være med til at forbedre den globale ressourceeffektivitet inden for især produktion.

Med Rotpunkt som leverandør af blandt andet køkken- og badeværelsesinventar samarbejder vi med en partnervirksomhed i Green Network, som i 2016 lancerede en ny, grøn PEFC certificeret produktionsmetode, Greenline Bioboard. Til produktionen anvendes Bioboard, hvor 37 % af træmassen er erstattet af europæisk dyrket majskolber, som normalt anvendes i biogas og derfor ikke er egnet som føde eller foder. Derved skåner vi vores skove samtidig med, at CO2-udslip og brændstofforbrug til transport formindskes, da majskolberne er 30 % lettere at forarbejde end spånplader lavet af træ.

Verdensmål 9: At bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Ambitionen med det 9. Verdensmål er, at infrastrukturen og eftermonteringsindustrien skal gøres mere bæredygtige ved effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Hos Container Living er det derfor et mål, at fremme byggeriets effektivitet – og vi arbejder således for at undgå en masse byggeaffald ved at industrialisere byggeprocessen og herigennem undgå spild. Dertil er standardiseringen af vores koncept også med til at udnytte ressourcer mere effektivt, da vi benytter de samme leverandører og håndværkere, som alle har et stort kendskab til vores koncept og byggeprocesser, hvilket sikrer en minimering af fejlproduktion og øvrigt spild.

Verdensmål 11: Gøre byer og lokalsamfund inkluderende og bæredygtige.

Vores bebyggelser bygger på beboerdemokrati, hvor beboerne har stor indflydelse på, hvordan kulturen og dagligdagen i deres område skal være. Ligeledes har beboerne stor indflydelse på udviklingen af fællesskabet for at sikrer at så mange som muligt føler sig trygge og inkluderet.

Social bæredygtighed er også samspillet med lokalområdets beboere og erhverv. Gennem aktiviteter åbnes der op for deltagelse så der skabes en relation til det nære lokalområde. Det kan være markedsdage, pop up butikker og andre events.

Verdensmål 12: At sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Container Livings strategi for bæredygtige løsninger er baseret 100 % på genanvendelse af alle bygningsdele ved flytning af en ejendom på midlertidig beliggenhed. I kraft af, at containerne kan håndteres som traditionelle shipping containere både ved transport og løft, skal byggeriet i praksis aldrig kasseres, men blot flyttes derhen, hvor der er brug for det. Er der tale om midlertidig bebyggelse, bliver containermodulerne placeret på et skruefundament. Ved flytning bliver dette skruet op og genanvendt på næste placering, således at grunden bliver efterladt uden spor af bygningen. På den måde tilgodeser vi reducering af affaldsmængde gennem genbrug, som er et delmål ved det 12. Verdensmål, da alle elementer fra bebyggelsen genanvendes.

Ydermere handler det 12. Verdensmål også om, at virksomheder generelt opfordres til at benytte bæredygtig praksis og at integrere oplysninger om bæredygtighed i en rapporteringscyklus, da bæredygtige forbrugs- og produktionsformer skal sikres.

Et af de spørgsmål, vi oftest møder, handler om, hvorvidt vi benytter genbrugscontainere til vores bebyggelser. Vi hylder genbrug! Men i samarbejdet med vores estiske leverandør producerer vi udelukkende specialfremstillede nye shipping containere, hvilket der er flere gode grunde til: Under almindelige omstændigheder er en container ikke fremstillet til at bo i eller på anden måde til at indgå som et arkitektonisk element i et byggeri: Gulvene er behandlede mod svampeangreb, malingen er oftest giftig særligt på ældre containere og containeren kan have været udsat for kemikalier. – Allesammen forhold, der ikke hører hjemme i en bebyggelse, da der på nuværende tidspunkt ikke er overblik over konsekvenserne (Ingeniøren; 2015). Disse, og en række andre forhold, er udelukkende producentens ansvar – i dette tilfælde vores – og det er et ansvar, der ikke elimineres ved, at der eksempelvis er opnået byggetilladelse.

En anden overbevisning vi ofte møder handler om, at byggerier opført i brugte skibscontainere per definition er bæredygtige, hvilket ikke er tilfældet. Dette skyldes, at en brugt container skal modificeres så voldsomt, at det både økonomisk og miljømæssigt er langt mere rentabelt at producere en ny. Når en container indgår i et byggeri, skal den således have en vis kvalitet – en kvalitet, der er højere end de driftscontainere, der kasseres. I praksis betyder det, at en fuldt funktionsdygtig container bliver fjernet fra containerflåden. Men fordi behovet for containere fortsat er eksisterende, produceres der blot en ny container for at efterkomme efterspørgslen. Det vil sige, at det ikke længere er bæredygtigt eller minimeret ressourcespild.