SAMSKABELSE OG TRIVSEL

Det bæredygtige og samskabende fællesskab

I Container Living deler vi et fælles fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed, som ligger dybt forankret i vores værdier samt i det daglige arbejde. Vi har en holistisk tilgang til social bæredygtighed, hvor de fysiske omgivelser skal understøtte det sociale netværk og øge trygheden for beboerne.

Gode relationer og fællesskaber er afgørende for om vi trives og har det godt. Derfor skaber vi i Container Living rammerne for det gode og trygge naboskab, hvor beboerne trives, involvere sig i hinanden og tager ejerskab for området. Vi tror på, at særligt indflydelse og ansvar er vigtige elementer i at skabe et bæredygtigt og demokratisk fællesskab, med mindst mulig drift og vedligeholdelse. Driftsplanerne bliver udarbejdet ud fra de enkelte bebyggelser og der tilrettelægges hvilke områder i bebyggelsen, beboerne har ansvar for. Forudsætningen for at vi kan tilbyde en lav og attraktiv husleje er, at driftsomkostningerne holdes minimale. Derfor vil det være et krav til beboerne i vores bebyggelse, at de selv udfører normale driftsopgaver såsom at rydde op, slå græs og rydde sne etc.

Vi ønsker at beboeren i alle livets faser bliver mere bevidste om at efterlade sig et aftryk der er lige så godt eller bedre for den næste der kommer til. Dette gælder både de fysiske rammer men også den kultur og det sociale liv der er.

“… we set the scene
for life to happen”

Aktiv deltagelse

Vi står dårligt rustet til den fremtid, der venter rundt om hjørnet, hvis vi ikke orienterer os mod mennesker i byggeriets udvikling og fokuserer på, hvad der giver mening for fællesskabet. Det er naturligt for os, at beboerne selv har indflydelse på dagligdagen der, hvor de bor og at de har indflydelse på udviklingen heraf. Samtidig er det essentielt at de kommende beboerne indgår i de tidlige idé- og udviklingsfaser, for at sikre at den fremadrettet udvikling fortsat forholder sig til deres erfaringer, input og idéer.

For at sikre overstående afholder vores Community Coordinator workshops, der har til formål at inddrage beboerne og give dem medbestemmelse i planlægningen. Samtidig er det en mulighed for beboerne at møde hinanden og sammen finde ud af, hvordan vi skaber rammerne for det gode liv og fællesskab mellem lejlighederne og et moderne naboskab. Med skabelsen af attraktive rammer, etableres bæredygtige organiseringer, hvor beboerne og områdets naboer i fællesskab får løst områdets potentiale. Vores Community Coordinator hjælper til så fællesskaberne kommer godt i gang og følger dem løbende med sparring og inspiration.

Lige muligheder for alle

Vi ønsker at der gennem et fælles engagement bliver skabt en kultur med gensidighed og samhørighed, der kan danne grobund for et bæredygtigt og samskabende fællesskab med lige muligheder for alle.

Alle beboere har lige rettigheder og fællesskabet varetager en demokratisk funktion. Vi faciliterer samhørigheden ved at give plads til de mange forskellige fællesskaber der kan opstå og muligheden for at være en del af dem efter behov og interesse. Det betyder at der skal være let adgang til de steder hvor fællesskabet kan blomstre og mennesker mødes. Der er de formelle mødesteder som vores fælleshus – og der er de mere uformelle mødesteder som reposen mellem lejlighederne, vaskehuset og vores CONtrainer, hvor man oftest mødes tilfældigt og de spontane møder opstår.

For at trives og deltage i fællesskabet skal der være en følelse af tryghed. Det er ikke kun en tryghed i de fysiske rammer men også en tryghed blandt de andre beboere. Tryghed kommer gennem relationer og en social kultur man føler sig tilpas i. Derfor er de sociale aktiviteter i høj grad med til at definere bebyggelsen og fællesskabet blandt beboerne. Interessefællesskaberne og aktiviteter er dynamiske og tilpasser sig de beboere der bor der på det givne tidspunkt. De sociale aktiviteter skal opstå ud fra et behov og ønsker fra beboerne selv og bliver faciliteret af vores Community Coordinator.

Vi ønsker at der skabes en forbindelse til lokalområdet til gavn for både beboere og erhvervsliv. Det gør vi gennem aktiviteter der åbner op for deltagelse eller i samarbejde med lokalområdets beboere. Det kan være markedsdage, workshops for startups eller åbne foredrag.