DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE

Realdania har den 28. september 2020 tildelt Container Living bevilling til afprøvning af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.

I Container Living er vi dermed medvirkende til at sætte standarden for fremtidens byggeri og niveauet for bæredygtighed for byggeriet. Vi er blevet tildelt bevilling af Realdania til at arbejde med og afprøve Den Frivillige Bæredygtighedsklasse på vores projekt Container Living Musicon i Roskilde. Vi er ydmygt stolte af udvælgelsen af Realdania, som vi også opfatter som en anerkendelse af vores koncept og accept af vores unikke tilgang til vores boliger og bebyggelser. Ikke mindst accept af vores byggeproces og livstidscyklus der er med til at skabe den fornødne disruption i branchen.

Hvad er Den frivillige Bæredygtighedsklasse

Regeringen ønsker at fremme bæredygtigt byggeri. Visionen er sunde og sikre bygninger af høj kvalitet, som begrænser klimapåvirkningen og kan bygges på en måde, der er økonomisk bæredygtig.

Branchen skal finde de rette løsninger, som på den ene side kan udvikle byggeriet i en bæredygtig retning og på den anden side kan sikre, at vi fortsat har en stærk og konkurrencedygtig byggebranche. I et marked med stigende råvarepriser og global konkurrence har den danske byggebranche en oplagt mulighed for at markere sig med ekspertise og konkrete løsninger inden for bæredygtigt byggeri.

Byggebranchen har et stort ansvar for, at Danmarks ambitiøse klimalov efterleves, og regeringen vil med den kommende strategi for bæredygtigt byggeri sætte rammerne herfor.

Den frivillige bæredygtighedsklasse er et centralt element i omstillingen af byggeriet og vil være et konkret praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.

Bæredygtighedsklassen skal således hjælpe byggebranchen med at opbygge solide erfaringer med det bæredygtige byggeri. Samtidig skal der indsamles erfaringer med henblik på tilrettelæggelse af kontrol med efterlevelse af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. For det er et klart mål, at brug af den frivillige bæredygtighedsklasse skal blive obligatorisk i 2023.

Ambition og målsætning

Ambitionen med bæredygtighedsklassen er at definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag for opførelsen af bæredygtigt byggeri.

Byggeloven stiller i dag krav til, at byggeriet udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende og samtidigt har lavt energiforbrug. I bygningsreglementet rækker en væsentlig del af de eksisterende bestemmelser ind i begrebet bæredygtighed, herunder kravene til indeklima og bygningers energibehov. Desuden bidrager bl.a. holdbarhed af konstruktioner og bygningsdele, kvalitet og bygningers tilgængelighed også til bygningers bæredygtighed.

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri:

Læs mere om Den Frivillige Bæredygtighedsklasse her: https://baeredygtighedsklasse.dk

I Container Living mener vi at bæredygtighed indeholder mange parametre, der alle hjælper til med at opfylde samfundets nuværende behov uden at bringe muligheder for at opfylde fremtidens behov i fare. Hvis man i denne forbindelse kun tænker bæredygtighed værende recycling, upcycling, miljøvenlige produkter etc., så når man ikke i mål. I Container Living går vi hele vejen i vores bæredygtighedskoncept. Dette indebærer, at vi forholder os til og tager bevidste valg ud fra flere målepunkter. Vi har en klar holdning til hvad bæredygtighed betyder for vores byggerier og arbejder hele tiden på at udvikle koncepterne i den rigtige retning blandt andet i form af et mindre klimaaftryk.

Nedenstående viser hvordan Container Living opfylder de 3 dimensioner:

Den miljø- og klimamæssige kvalitet
Container Livings koncept omkring modulbyggede boliger taler stærkt ind i den miljø- og kvalitetsmæssige dimension. Vi har mindre materialespild og optimere processer, vi bygger enhederne under tag og dermed ingen påvirkning af vejret (ingen risiko for skimmel og fugt) og samtidig er boligenhederne designet til både at indgå i varige og midlertidige bebyggelser. Mange små indsatser er med til at gøre en stor forskel. Vi arbejder derfor hele tiden med at optimere og vælge de rigtige materialer i produktionen, eksempelvis i køkkenet som er Svanemærket. Når vi planlægger vores bebyggelser, har vi fokus på at skabe udemiljøer med grønne områder og hvor beboerne eks. selv kan dyrke urter og grøntsager. Det store bevis på vores arbejde med at minimere påvirkningen på naturen er vores unikke mulighed for at opføre bebyggelser midlertidigt. Her kan vi efter en årrække flytte hele bebyggelsen og efterlade det midlertidige grundareal på helt samme niveau som vi overtog det.

Den sociale kvalitet
Vi skaber rummene og sikrer samtidig at beboerne skaber liv i rum, boliger og imellem bygningerne.

Vi sørger for at vores boligenheder er veldimensioneret for at skabe de mest optimale rammer for indretning og trivsel. Mange der opfører boliger, stopper tankegangen og ambitionsniveauet der. I Container Living går vi endnu et skridt i forhold til andre boligudviklere. Vi sørger nemlig for at rammerne bliver optimalt udfyldt af mennesker der trives og dermed er med til at skabe engagement og fællesskab i bebyggelser. Vi skaber sunde boliger, vi skaber samtidig gode og relevante fællesfaciliteter. I vores unikke koncept omkring “Samskabelse, trivsel og drift” som du kan læse mere om her, har vi ligeledes udarbejdet et fuldendt koncept, der netop sikrer og sætter fokus på den sociale kvalitet i vores bebyggelser. Vi går den ekstra mil, da vi mener det er vigtigt for det enkelte individ og for fællesskabet, at der drages omsorg for trivslen. Vores koncept bliver faciliteret af vores trivsels- og fællesskabskoordinator, som dermed følger både den enkelte og fællesskabet på tæt hold.

Den økonomiske kvalitet

Når vi kigger på den økonomiske kvalitet i Container Livings koncept, er der mange indsatser der skaber balance i de økonomiske parametre.  Blandt andet ud fra, at levetiden er højde med traditionelt byggeri, vi bruger produktionsprincipper i byggeprocessen (modulbyggeri), den samlede byggetid bliver forkortet i forhold til traditionelt byggeri idet vi byggemodner og producerer enheder i parallel proces.

Følg Container Living Musicons arbejde med Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

Container Living Musicon bliver en unik bebyggelse i det nye område ved Musicon i Roskilde. Her opføres 30 boliger i henholdsvis 12 boliger à 30 m2 og 18 boliger à 60 m2. Herudover opføres 300 m2 erhverv.

Motivationen for at afprøve Den Frivillige Bæredygtighedsklasse:

Container Living producerer modulbyggede boliger udført i shipping containere. Modulbyggeri gør sig specielt udmærket ved at blive produceret i beskyttet miljø og dermed opstår mulighederne for at opføre sunde boliger på en mere effektiv og miljøvenlig måde samtidig med en kortere byggeproces. Container Livings koncept udmærker sig desuden ved at konceptboligerne kan opføres både som varige og midlertidige bebyggelser. Dette giver fleksible boliger, der kan løse mange udfordringer på boligmangel og samtidig opføre boliger der er gennemtænkt og opfylder kravene i BR18. Bæredygtighed er indtænkt i rigtig mange dele af konceptet. De bæredygtighedselementer vi ønsker at efterprøve, skal være med til at give svar på hvordan vi kan opskalere bæredygtigheden i boligerne og dermed være med til at skabe et fuldført og gennemprøvet bæredygtighedskoncept, der sætter standard inden for modulbyggeri og byggeprojekter med modulboliger. Samtidig ønsker vi at få belyst eventuelle udfordringer i den nye boligform med boliger opført i shipping containere. Vores boliger efterlever gældende krav og regler i BR18 men vi ønsker at belyse hvilke tiltag vi kan tage for at forbedre bæredygtigheden generelt i boligerne samt den samlede byggeøkonomi. Den Frivillige Bæredygtighedsklasse vil være med til at give et pejlemærke samt at skabe præcedens for fremtidens modulbyggeri der opfylder dobbelte krav og muligheder for både at være midlertidige bebyggelse men samtidig også kan bruges som varigt byggeri. Ligeledes ønsker vi at efterprøve bæredygtighedselementer i containerbyggeri, som kan skabe grundlag for nye byggemetoder og processer i dansk byggeri.

De resultater vi ønsker at se i forbindelse med vores arbejde med Den Frie Bæredygtighedsklasse:

Resultaterne af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse vil kunne øge mulighederne for at skabe endnu bedre og beviselige boliger indenfor både modulbyggeri samt containerbyggeri. De opnåede resultater vil indgå i projekteringen i fremtidig produktion og vil derfor være væsentlige pejlemærker for kommende indsatser for at skabe og sætte barren højt for bæredygtigt byggeri. Vi forventer at kunne stå med målinger, analyser og evalueringer, der kan være med til at skabe et grundlag for kommende byggerier, specielt indenfor modulbyggeri og ikke mindst byggeri der er godkendt og har egenskaber til både at blive opført som varigt og midlertidigt byggeri. Vi vil samtidig gerne bevise og se resultater der kan give mulighed for ændre valg, der vil forbedre boligens samlede driftsøkonomi, og minimere aftrykket på miljøet. Resultaterne vil indgå i udviklingen og udbygningen af vores koncept og både bebyggelsen i casen samt fremtidige byggerier.

Følg projektet Container Living Musicon – Statusbeskrivelse:

05.10.2020

Alle godkendelser og tilladelser er opnået. Pga. områdets tidligere brug foreligger en del arbejde omkring §8 som omhandler Miljøhåndtering. Projekteringen af den samlede bebyggelse er færdig. P.t. foregår boreprøver til jordklassificering og entreprenør opstarter arbejder med jordskift i uge 43. Der opstartes analyse- og projektarbejde omkring Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Samtidig er produktionen af containerenhederne påbegyndt.